Яка модель даних була запропонована французським математиком та 0.5 4 страница Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Яка модель даних була запропонована французським математиком та 0.5 4 страничка


.

2-й рівень

13. Що означає поняття «Модель даних»? Написати призначення моделі даних. 1

Які бувають моделі даних. Детально описати реляційну модель даних та основні

поняття, які використовуються при роботі з цією моделлю.

3-й рівень (практична частина)

14.Існують відношення «Фільми» та «Кінотеатр», які містять інформацію про фільми, 1.5

які демонструються в кінотеатрах.

Фільми Кінотеатри

Код фільма Код кінотеатра

Назва Назва

Категорія Адреса

Код кінотеатра Телефон

Ціна

Дата показу


За допомогою мови SQL обрати всі фільми-ужаси, які демонструвалися в кінотеатрі

«Родина» в грудні 2011 р.


16. Розробити звіт, в якому показані оцінки всіх студентів з групуванням 3.5

даних за факультетами, курсами, групами. Здійснити підрахунок середнього балу

для кожного студента, кожної групи та факультету. Підсумковий звіт повинен

мати вигляд, який зображений на рисунку:

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Варіант 19

1-й рівень Бали

1. Транзакція – це: 0.5

a) коректність та несуперечливість зберігаємих даних;

b) нерозподілена з точки зору взаємодії на базу даних послідовність операторів

маніпулювання даними;

c) підтримка недійсних значень;

d) механізм, який гарантує коректне оновлення бази даних при паралельному

виконанні операцій оновлення багатьма користувачами.

2. Яка операція реляційної алгебри з нижче перелічених є унарною: 0.5

a) відбір; b) декартовий добуток; c) з’єднання; d) різниця.


3. Мова маніпулювання даними складається з: 0.5

a) засобів, які визначають, дозволити користувачу виконувати визначенні дії або ні;

b) команд, які визначають, які значення представлені в таблицях у деякий момент часу;

c) команд, які створюють об’єкти в базі даних.


4. Який атрибут може бути використаний в якості первинного ключа відношення: 0.5

a) адреса; b) номер телефона;

c) прізвище людини; d) інвентарний номер товару.


5. Чи є коректним наступний запис: «Where [Заробітна плата] > Avg([Заробітна плата])»? 0.5

a) так; b) ні.


6. Без яких об’єктів не може існувати БД в MS ACCESS? 0.5

a) без модулів; b) без таблиць; c) без макросів; d) без запитів.

7. Вкажіть коректні команди INSERT з нижче перелічених: 0.5

a) INSERT into Students (id, first_name, last_name)

b) INSERT into Students Select values (95, “Bill”, “Enzo”)

c) INSERT into Students (id, first_name, last_name) values (95, “Bill”, “Enzo”)

d) INSERT into Students (id, first_name, last_name) (95, “Bill”, “Enzo”)


8. Дана таблиця Persons: 0.5

Id FirstName ZP
Kate
Misha
Nick NULL
Larisa

Яким буде результат виконання наступного запиту?

Select AVG(ZP) From Persons;

a) 150 c) 100

b) 75 d) Unknown, так присутнє значення NULL


9. Якщо в БД є об’єкти, які містять ссилку на таблицю, яка знищується, то виконання 0.5

оператору DROP TABLE завершиться невдачею при використанні якого параметру?

a) CASCADE; b) RESTRICT; c) ALTER; d) REFERENCES.
10. Для чого призначена закладка Data Controlsв середовищі Delphi? 0.5

a) на ній розташовані компоненти для відображення та редагування даних в таблицях;

b) містить компоненти, які дозволяють отримати доступ до БД за технологією, яка

розроблена фірмою Borland під назвою Borland Database Engine;

c) компоненти з цієї закладки радять використовувати з БД, які побудовані за

серверною технологією, наприклад, Oracle, DB2 або MySQL;

d) на ній розташовані головні компоненти доступу до даних.

11. Фізичний розподіл даних файлу по записам та сторінкам на вторинному пристрої 0.5

зберігання – це …

a) хеширування; b) кластеризація; c) організація файлу; d) індексування файлу.


12. При якій стратегії вирішення колізій область зберігання розподіляється на 0.5

окремі області?

a) з областю переповнення; с) наповнення захоплень;

b) вільного заміщення; d) звільнення захоплень.

2-й рівень

13. Що означає поняття «Запит»? Внутрішні запити. Типи внутрішніх запитів. 1

Навести приклади з їх використанням

3-й рівень (практична частина)

14. Є відношення «Клієнти» та «Тур», які містять відомості про всіх клієнтів деякої 1.5

туристичної фірми та придбаних ними путівках.

Тур Код тура Назва Тривалість Ціна

За допомогою мови SQL вивести відомості про всіх клієнтів, які придбали путівки на

тур «Одеса - Мальта» (використовуючи просте з’єднання та операцію Inner Join).


15. Створити базу даних, яка буде зберігати результати екзаменів студентів однієї 3.5

групи за один семестр. Інформація про оцінки студентів розміщена в підлеглій

формі. Назва предмету повинна обиратися зі списку (використовується тип даних

«Мастер подстановок» або вкладка «Подстановка»). На формі створити кнопки для

переходу на наступний, попередній, перший та останній запис.

Підсумковий вигляд форми зображений на рисунку:

Загрузка...

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Варіант 20

1-й рівень Бали

1. Що з нижче переліченого можна віднести до переваг СКБД: 0.5

a) продуктивність; c) розмір; d) вартість;

b) захист БД від несанкціонованого доступу з боку користувачів;


2. Термин «кортеж» в реляційній моделі даних відповідає: 0.5

a) рядку в таблиці; b) стовбцю в таблиці; c) атрибуту в відношенні.


3. Який рівень з нижче перелічених є однією зі складових архітектури СКБД: 0.5

a) логічний; b) концептуальний; c) фізичний.


4. Спосіб реалізації якої функції СКБД дозволяє приховати від кінцевого користувача 0.5

внутрішні деталі фізичної реалізації системи:

a) зберігання, видобування та оновлення даних; c) підтримка транзакцій;

b) підтримка цілітсності даних.


5. В реляційних БД використовуються: 0.5

a) непов’язані між собою таблиці; c) одна таблиця, яка містить всі дані;

b) таблиці, між якими встановлюються зв’язки; d) списки однорідних даних.

6. Поняття «Alias» в SQL використовується для: 0.5

a) зберігання даних в зручному для користувача вигляді;

b) розподілення запитів на окремі підзапити;

c) призначення псевдонімів іменам таблиць;

d) з’єднання записів з двох або більшої кількості таблиць.


7. Є таблиця Students: 0.5

SId FirstName Score
Nick
Mike
Michel NULL
Bill

Який буде результат наступного запиту:

Select Max(Sum(Score)) From Students

Group by FirstName

a) 100 b) 200 c) 250

d)запит не виконається із-за присутності NULL;

e) запит містить помилку в синтаксисі та не виконається.

8. Є пуста таблиця Publisher зі стовпцями Id та Name. Name має текстовій тип даних. 0.5

Який з запитів є невірним?

a)Insert into Publisher (name) vaues (‘O-Reilly’); c) Insert into Publisher (name) vaues (‘OReilly’);

b) Insert into Publisher (name) vaues (‘O Reilly’); d) Insert into Publisher (name) vaues (‘O’ Reilly’);


9. За допомогою якого оператора SQL можна знищити таблицю? 0.5

a) delete; b) deleted; c) drop; d) droped.


10. Динамічно сформований результат однієї або декількох реляційних операцій, 0.5

виконаних над відношеннями БД з метою отримання нового відношення – це …

а) запит; b) віртуальне відношення; c) звіт; d) макрос;


11. Для прискорення пошуку даних у відповідності з заданими умовами 0.5

використовуються:

a) індекси; b) домени; c) представлення; d) обмеження.

12. Що дозволяє відхилити спроби отримання доступу до даних з боку другої 0.5

транзакції, якщо вони зайняті першою?

a) кластеризація; c) блокування;

b) хеширування; d) транзакція.

2-й рівень

13. Написати якими функціями володіє система керування базами даних. Описати 1

функцію «сервіси відновлення».


3-й рівень (практична частина)

14. Є відношення «Товар» та «Склад», які містять інформацію про всі товари 1.5

Товар Код товара Назва Фірма Ціна
магазину побутової техніки.

Склад Код Код товара Кількість Дата вступуЗа допомогою мови SQL обрати всі товари, які поступили на склад в жовтні 2011 р. (використовуючі просте з’єднання та операцію Inner Join).


15. Створіть базу даних «Телефонний довідник» в СКБД Access. БД містить одну 3.5

таблицю «Телефонний довідник», яка складається з таких полів:

Key1 (тип – лічильник, ключове поле, розмір поля – «длинное целое», індексоване

поле - "Да (Співпадання не допускаються)".

Прізвище (тип – текстовий, розмір поля – 50, індексоване поле - "Да

(Співпадання допускаються)".

3. Ім’я (тип – текстовий, розмір поля – 50, індексоване поле - "Да (Співпадання допускаються)").

4. Телефон (тип – текстовий, розмір поля – 20, індексоване поле - "Да (Співпадання допускаються)").

5. e-mail (тип – текстовий, розмір поля – 30, індексоване поле - "Да (Співпадання допускаються)").

6. Місто (тип – числовой, розмір поля – «длинное целое», індексоване поле - "Нет").

7. Дата народження (тип – дата/время)

Створіть новий проект в Delphi та здійсніть підключення до бази даних

«Телефонний довідник» за допомогою компонента ADOConnection з закладки ADO

Палітри компонентів. В таблиці не повинне відображатися поле Key1.

Відредагуйте довжину полів, зробіть маску для введення дати та задайте формат

для дати, який буде виводити її у вигляді «число», «назва місяця», «рік».


Комплексна контрольна робота з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Варіант 21

1-й рівень Бали

1. Спосіб організації даних та спосіб їх аналізу – це: 0.5

a) система керування базами даних; b) процедури;

c) база даних; d) модель даних.


2. Що з нижче переліченого можна віднести до функцій СКБД: 0.5

a) підтримка непроцедурної мови реляційного обчислення;

b) підтримка теоретичної мови реляційної алгебри;

c) підтримка транзакцій;

d) підтримка об’єктної моделі документів.


3. Мета трьохрівневої архітектури СКБД полягає в: 0.5

a) відокремленні користувацького уявлення бази даних від її фізичного уявлення;

b) розподілі дискового простору для зберігання даних та індексів;

c) cпрощенні роботи користувача з СКБД.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Яка модель даних була запропонована французським математиком та 0.5 4 страница

5 stars - based on 220 reviews 5
  • СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяют тогда, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией и размещением оборудования
  • Средства и способы плавного регулирования в приводных системах.
  • СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ
  • Средства защиты от поражения электрическим током
  • Три репрезентации личности
  • Искусство Западной Европы в XVIII веке
  • Средства и органы управления
  • Стадии готовности строительной продукции