Поняття відкритості економіки, переваги та недоліки, показники відкритості. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Поняття відкритості економіки, переваги та недоліки, показники відкритості.


.

Читать реферат для студентов

Визначальною рисою існування "Міжнародної економіки" як самостійної дисципліни є відкритість економіки у співвідношеннях кожної країни із світовою спільнотою. Сучасний стан міжнародних економічних відносин дозволяє виокремити два рівня відкритості:

· рівень залученості країн у міжнародний обіг товарів та чинників їх виробництва, а також у міжнародну виробничо-інвестиційну діяльність;

· рівень взаємодії національних економік та світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків.

На першому рівні під "відкритістю" звичайно розуміють розвиток трьох ключових каналів, що пов'язують національні економічні системи, обумовлюють ступінь і форми залучення країн до міжнародного руху товарів, капіталу та робочої сили.

Показником відкритості на першому рівні може бути частка експорту (експортна квота) та імпорту (імпортна квота) у валовому внутрішньому продукті (ВВП):

,

де – експортна квота;

Е – обсяг експорту.

,

де – імпортна квота;

І – обсяг імпорту.

Комбінація експортної та імпортної квоти дає уявлення про масштаби зв'язку окремих національних економік зі світовим господарством.

Показником відкритості на першому рівні слугує також інтенсивність міграції, яка визначається зіставленням кількості мігрантів із чисельністю населення країни. В цьому разі розраховуються коефіцієнта еміграції ( ), імміграції (Ю) та міграційного обороту ( ):

де Р – середньорічна чисельність населення країни,

– к-сть іммігрантів,

– к-сть еммігрантів.

Коефіцієнти обчислюються в проміле(‰)

Різниця між кількістю іммігрантів і кількістю емігрантів (Mi-Me становить міграційне сальдо країни; воно може бути позитивним або негативним.

На відкритість економіки вказує й участь економіки країни в міжнародному русі капіталу. Роль іноземного капіталу (передусім ПІІ) в економіці країни визначається його часткою в загальній сумі капіталовкладень у країні (включаючи вкладення резидентів).

Іншим показником є частка іноземних інвестицій (переважно ПІІ) у ВВП:

де – іноземні інвестиції.

На другому рівні "відкритість" економіки визначається головним чином ступенем самостійності міжнародної валютно-фінансової системи, що здійснюється через функціонування міжнародних фінансових ринків. Провідним показником функціонування ринкової економіки як міжнародної економіки, слугує ефективність моніторингу та регулювання національної економіки і світового господарства в цілому.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Поняття відкритості економіки, переваги та недоліки, показники відкритості.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Фонетическая транскрипция фонетические процессы
  • Под редакцией 3. М. Черниловского 10 страница
  • Внутривидовая изменчивость древесных растений
  • Внутренняя структура оганизации
  • Возбудитель болезни Лайма.
  • Военная реформа.
  • Охрана прав человека на жизнь, здоровье, честь и достоинство - одна из самых актуальных проблем, исследуемых сегодня юридической наукой. Однако и в далеком прошлом философов и юристов интересовал
  • Военно-казачья колонизация территории Казахстана в 18-начало 20 вв.