Структура потенціалу підприємства Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Структура потенціалу підприємства


.

Читать реферат для студентов

Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

2.1 Структура потенціалу підприємства

2.2Об'єктні складові пп

2.3.Суб'єктні складові пп

2.4. Графоаналітична модель потенціалу підприємства

2.5.Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу»

Структура потенціалу підприємства

Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) зв'язків між елементами. На думку М.Ф.Овчинникова, структура представляє собою «інваріантний» аспект системи9) . В.И.Кремянський також звертає увагу на те, що структура виражає не усю сукупність зв'язків об'єкту, а лише його найбільш суттєві зв'язки: «Структура есть развернутое выражение сущности»1) .

Існує і більш широке тлумачення структури, згідно з яким розрізняють два типи структур: макро- і мікро. Макроструктура виражає найбільш стійкі (інваріантні) зв'язки системи, а мікроструктура - змінні (вірогідні). Сукупність макро- і мікро- структури об'єкту або процесу, тобто сукупність усіх зв'язків, і складає їх зміст.

До визначення структури потенціалу підприємства в економічній літературі намітилися різні підходи. Більшість дослідників розглядають ресурсну структуру потенціалу, однак рекомендують ураховувати в ньому різну кількість складових елементів. В одному випадку в його склад рекомендується включати тільки засоби праці, в іншому - засоби праці і робочу силу, в третьому - засоби праці, робочу силу і природні ресурси, які застосовуються в процесі виробництва, у четвертому - засоби праці, робочу силу і предмети праці. Є і більш розширені поняття структури потенціалу підприємства з доповненням у вигляді системи збору, обробки і споживання інформації, досвіду господарювання, енергії, тощо. Необхідно зазначити, що навіть при збігу поглядів відносно структури потенціалу підприємства ресурсний підхід не дає повної характеристики цьому терміну. Особливий науковий інтерес викликають дослідження багатоаспектного аналізу структури потенціалу, в яких поряд з ресурсним розглядаються і інші аспекти структури, що дає більш повне уявлення про його елементний склад.

У загальній постановці питання до елементів потенціалу підприємства можна віднести усе що пов'язане з функціонуванням і розвитком підприємства. Відбір найбільш важливих з їх числа представляє собою дуже складну проблему, про що свідчить безліч різних думок з цього приводу.

Отже, на рис. 2.1. представлена структура потенціалу підприємства з розмежуванням в її побудові місця суб'єктних та об'єктних складових.Рис. 2.1. Структура потенціалу підприємства


2.Об'єктні складові пов'язані з матеріально-речовинною та особовою формою потенціалу підприємства. Вони споживаються і відтворюються в тій чи іншій формі в процесі функціонування.

До них належить: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал відтворення.

Інноваційний потенціал – сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного та управлінського оновлення.

Виробничий потенціал – наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг). Його треба також сприймати як сукупність функціонуючих ресурсів, які здатні виробляти певний обсяг продукції. Тому виробничий потенціал є поліструктурною системою. До його складу входять:· потенціал землі та природнокліматичні умови;

· потенціал основних фондів;

· потенціал оборотних фондів;

· потенціал нематеріальних активів;

· потенціал технологічного персоналу.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Структура потенціалу підприємства

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Крово-та плазмозамінні розчини
  • Легеневі сурфактанти
  • М-холіноблокатори
  • Комбіновані р-ни
  • Комплексная оценка качества атмосферного воздуха
  • Витрати суспільства та підприємства.
  • Компоненти та препарати крові
  • Комбіновані препарати