Структура, завдання та повноваження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Структура, завдання та повноваження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві


.

Читать реферат для студентов

Згідно з Розділом ІІ ст.15 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105–ХІІ страхування від нещасного випадку здійснює Фонд со­абл.ї страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

ФСС НВВ є юридичною особою з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади, має печатку із зображеням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням.

Управління ФСС НВВ (ст.16) здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління ФСС НВВ здійснюють його правління та виконавча дирекція. До складу правління включаються представники держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об’єднаннями профспілок та роботодавців.

Правління ФСС НВВ:

1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління та двох його заступників;

2) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції та її робочих органів;

3) створює комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;

4) щорічно готує та подає пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;

5) визначає кадрову політику;

6) призначає директора виконавчої дирекції та його заступників;

7) затверджує :

- статут ФСС НВВ;

- річні бюджети ФСС НВВ та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву;

- Положення про виконавчу дирекцію та її структуру;

8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності;

9) створює резерв коштів для забезпечення виконання зав­дань страхування від нещасного випадку;

10) готує подання щорічних звітів.

Виконавча дирекція ФСС НВВ є постійно діючим виконавчим органом правління.

Робочими органами виконавчої дирекції є її управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного підпорядкування.

Директор виконавчої дирекції:

- діє від імені ФСС НВВ, представляє його в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого правлінням бюджету та майном відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банку.

При виконавчій дирекції створюється спеціальна комісія, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та права на її відшкодування, накладання штрафів та з інших питань. До складу комісії входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі ж комісії створюються при робочих органах виконавчої дирекції.

Статутні функції та обов’язки щодо запобігання нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці.

Вони мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприєм­ства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків, перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці;

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

5) вносити власникам підприємств подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення;

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7)брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

ФСС НВВ зобов’язаний:

- вести реєстр страхувальників;

- письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його підприємства;

укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;

- вивчати і використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасних випадків у зарубіжних країнах;

- співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, пов’язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів;

- виконувати інші роботи, пов’язані з координацією страхової діяльності.

Нагляд за діяльністю ФСС НВВ здійснює Наглядова рада. Метою нагляду є забезпечення виконання ФСС НВВ його статутних завдань і цільового використання коштів.

Питання для самоконтролю

1. Які завдання страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань?

2. На яких принципах ґрунтується соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?

Загрузка...

3. Хто підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві?

4. Які джерела формування доході в ФСС НВВ?

5. Кого відносять до платників страхових внесків?

6. Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

7. Яким чином розраховуються страхові внески платників?

8. Що таке страхові тарифи і як вони застосовуються?

9. Які строки та порядок сплати страхових внесків?

10. Які обов'язки та відповідальність платників страхових внесків?

11. Як здійснюється контроль за надходженням коштів?

12. Що зобов'язаний здійснити ФСС НВВ уразі настання страхового випадку?

13. Які умови для призначення страхових виплат потерпілому при нещасному випадку на виробництві або професійному захворюванні?

14. Який порядок розрахунку середньої заробітної плати при визначенні розміру страхових виплат?

15. У яких випадках страхова виплата буде припинена або не буде надаватися?

16. Які види страхових виплат у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можуть призначатися потерпілому?

17. Який порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою не­працездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності?

18. Як призначається одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності?

19. Які умови і порядок призначення щомісячної грошової суми в разі втрати працездатності?

20. Який розрахунок грошової суми за моральну (немайнову) шкоду?

21. Як визначити виплату потерпілому при тимчасовому переведенні його на легшу роботу?

22. Чи здійснюються виплати потерпілому під час його професійної реабілітації?

23. Який механізм визначення щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право у разі смерті потерпілого?

24. Як визначити одноразову допомогу у разі смерті потерпілого?

25. Чи обмежуються витрати на поховання потерпілого?

26. Яким чином здійснюється управління соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Структура, завдання та повноваження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

5 stars - based on 220 reviews 5
  • MZP[1] яяё@є ­ґ Н!ёLН!ђђThis program must be run under Win32 1 страница
  • MZP[1] яяё@є ­ґ Н!ёLН!ђђThis program must be run under Win32 8 страница
  • Структура каналів розповсюдження підприємств-виробників та посередницько-збутових підприємств
  • MZ џџИ@Ш ­К Д Э!ИLЭ!This program cannot be run in DOS mode. 5 страница
  • II. Пролетарии и коммунисты
  • The Royal Family
  • II. НАЧАЛО ЭПОХИ ИМПЕРИАЛИЗМА 3 страница
  • Treatment of Misconduct by a Journal