Рос. укр. исследуемй досліджуваний Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Рос. укр. исследуемй досліджуваний


.

Читать реферат для студентов

-ем- -ува- (-ва-) + -н-

исследуемй досліджуваний

употребляемй вживаний

возбуждаемй збуджуваний

Трудність полягає у тому, що не від усіх дієслів української мови можна утворити дієприкметники цього типу. Наприклад, дієслова передавати, забороняти та інші не утворюють дієприкметникових форм, відповідних до російських передаваемый, запрещаемый . [Див. Тема 20, 21].

Отже, передавати російські дієприкметники треба дуже обережно, щоб не вийшли анекдотичні випадки на зразок курячий (рос. курящий).

При перекладі в сучасній українській літературній мові активні дієприкметники теперішнього часу потрібно передавати підрядними означальними реченнями. Наприклад:

Ведущий – який (що) веде, провідний; движущийся – який (що) рухається, рухомий; дающий – який (що) дає, давальник; занимающийся – який (що) займається; регулирующий – який (що)регулює, регулювальник; возникающий – який (що) виник; вступающий – який (що) вступає, вступник; вьшускающий – який (що) випускає, випускник; принимающий – який (що) приймає, приймальник; облегчающий – який (що) полегшує, полегшувач; красящий – який (що) фарбує, барвний, фарбувальний; начинающий – який (що) починає, початківець; соответствующий – який (що) відповідає, дійсний.

Складним для перекладу з російської є слово следующий, яке в тексті може бути і дієприкметником, і прикметником, і займенником.

1. Якщо це дієприкметник, то в українській мові його переклада­ють описовою конструкцією із сполучником:

следующий через станцию поезд - поїзд, що проходить через станцію; следующийсоветам врача пациент - який слухає порад лікаря;

следующиеиз сказанного виводи - висновки, що випливають із сказаного.

2. Якщо це прикметник, то він має такі відповідники: наступний, дальший, подальший:

следующая остановка - наступна зупинка;

в следующих разработках — у подальших дослідженнях та ін.

3. У значенні займенника (як правило, перед перерахуванням або поясненням) це слово передається займенником такий.

Наприклад: Методика изучения конъюнктуры инвестиционного рынка включает следующие этапы... – Методика вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку має такі етапи...; Скажу вам следующее... – Скажу вам таке...; Вызываются следующие студенты – Виклика­ються такі студенти.

Запам'ятайтевідповідники російських словосполучень зі сло­вом следующий: в следующий раз – наступного разу; на следующий день – на другий день (другого, наступного дня); следующим высту­пает – далі виступає; следующим образом – так, таким чином, у такий спосіб.

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -ш-, (-вш-) у сучасній українській мові не вживаються. Російські активні дієприкмет­ники минулого часу перекладаються описовою формою. Наприклад: закончивший – той, що закінчив; победивший – той, що переміг.

Пам’ятайте, що пасивні дієприкметники у сучасній українській літературній мові мають тільки форму минулого часу: получаемая прибыль – отриманий прибуток; реализуемая программа – реалі­зована програма; выпускаемая продукция – продукція, що випуска­ється; привлекаемые инвестиции – залучені (залучувані) інвести­ції; разработанные методы – розроблені методи; освещаемый в прессе – висвітлюваний у пресі; приобретаемые навыки – набувані навички.Слід звернути увагу на переклад російських дієприк­метників на -вший.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Рос. укр. исследуемй досліджуваний

5 stars - based on 220 reviews 5
  • СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
  • Сфера безопасности, общественного порядка, правоохранительной деятельности и область внутренних дел
  • СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ международной логистики
  • Сущность, цели, основные направления и методы таможенного тарифного регулирования ВЭД
  • Счет 21 «Основные средства стоимостью
  • Сущность и структура народного хозяйства
  • Таможенного контроля
  • Сущность свободы совести и ее правовое закрепление. Религиозные организации как субъекты административного права.