Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи


.

Читать реферат для студентов

Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.

Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.

Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.

Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів основної школи.
Тема 1. Основи пропедевтики фізики механічних явищ.
Тема 2. Основи пропедевтики фізики теплових явищ.
Тема 3. Основи пропедевтики фізики світлових явищ.
Тема 4. Основи пропедевтики фізики електричних і магнітних явищ.
Тема 5. Основи пропедевтики фізики атома і атомного ядра.
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи.
Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.
Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.
Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.
Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин
Теми лекційних занять
Назва теми Кількість годин
Тема 1. Основи пропедевтики фізики механічних явищ.
Тема 2. Основи пропедевтики фізики теплових явищ.
Тема 3. Основи пропедевтики фізики світлових явищ.
Тема 4. Основи пропедевтики фізики електричних і магнітних явищ.
Тема 5. Основи пропедевтики фізики атома і атомного ядра.
Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.
Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.
Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.
Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.
УсьогоТеми практичних занять
Назва теми Кількість годин
Тема 1. Основи пропедевтики фізики механічних явищ.
Тема 2. Основи пропедевтики фізики теплових явищ.
Тема 3. Основи пропедевтики фізики світлових явищ.
Тема 4. Основи пропедевтики фізики електричних і магнітних явищ.
Тема 5. Основи пропедевтики фізики атома і атомного ядра.
Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.
Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.
Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.
Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.
Усього
Теми лабораторних занять
Назва теми Кількість годин
Тема 1. Основи пропедевтики фізики механічних явищ.
Тема 2. Основи пропедевтики фізики теплових явищ.
Тема 3. Основи пропедевтики фізики світлових явищ.
Тема 4. Основи пропедевтики фізики електричних і магнітних явищ.
Тема 5. Основи пропедевтики фізики атома і атомного ядра.
Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.
Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.
Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.
Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.
Усього

Загрузка... Самостійна робота
Назва теми Кількість годин
Тема 1. Основи пропедевтики фізики механічних явищ.
Тема 2. Основи пропедевтики фізики теплових явищ.
Тема 3. Основи пропедевтики фізики світлових явищ.
Тема 4. Основи пропедевтики фізики електричних і магнітних явищ.
Тема 5. Основи пропедевтики фізики атома і атомного ядра.
Тема 6. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів механіки.
Тема 7. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів молекулярної фізики та термодинаміки.
Тема 8. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів електродинаміки.
Тема 9. Формування основних понять і прищеплення навичок творчого використання законів атомної і ядерної фізики.
Усього
Індивідуальні завдання

Виконання індивідуального завдання студентом полягає у виконанні творчого завдання з дисципліни «Теорія і методика навчання фізики» на одну із запропонованих тем.

Методи навчання

Метод проблемного викладу. Викладач ставить перед студентами проблему та вказує шлях її вирішення, студенти слідкують за логікою розв’язання проблеми. Викладач організує навчально-пізнавальну діяльність студентів так, що на основі аналізу фактів вони самостійно роблять висновки й узагальнення, формулюють за допомогою викладача визначення понять, закони. В результаті у студента формуються навички розумових операцій і дій, навички переносу знань, розвивається увага, воля, творча уява.

Частково-пошуковий. Метод навчання, при якому сформульовану проблему викладач в основному розв’язує сам, а студенти лише частково залучаються до пошукової діяльності на окремих її етапах. Педагогічна цінність цього методу полягає в тому, що він розвиває вміння порівнювати, пояснювати явища, розкривати причинно-наслідкові й інші зв’язки, висловлювати припущення, доводити їхню правильність, — тобто вчить науковому мисленню.

Дослідницький. Пошукова творча діяльність студентів з розв’язування нових для них проблем. Студенти розв’язують проблеми, які вже розв’язані суспільством, наукою і є новими лише для них. У цьому полягає велике навчальне значення вирішення таких проблем. Викладач подає ту чи іншу проблему для самостійного дослідження, знає її результати, етапи вирішення і ті риси творчої діяльності, які необхідно проявити в процесі її розв’язання. Побудова системи таких проблем дозволяє передбачувати діяльність студентів, поступово формуючи необхідні риси творчої діяльності.

Методи контролю

Попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок студентів з предмету чи розділу, який буде вивчатися. На перший курс приходять студенти з різним рівнем підготовки. Щоб спланувати свою роботу, викладач повинен мати уявлення про рівень знань студентів. Це допоможе йому визначити, на яких моментах необхідно більше зосередити увагу, допоможе визначити індивідуальний підхід до кожного учня.

Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин у знаннях студентів. Здійснюється він шляхом проведення контрольних робіт після кожного змістового модуля, а також оцінювання виконання студентами індивідуального завдання.

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру і представляє собою екзамен з курсу.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Змістовий модуль 2. Теоретичні та методичні основи навчання фізики учнів старшої школи

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Поршневые компрессоры.
  • Персонажи: Том/Билл, Себастьян, и другие. 3 страница
  • Построение таблиц
  • перевод : Эвин Джейд (www.swbook.narod.ru) 21 страница
  • Виды и структура письма
  • Юноша из восточного гарема-2 4 страница
  • Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине
  • Перевод новеллы осуществлен полностью – GayAlex 5 страница