Податкове навантаження на економіку України у 2008 році Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Податкове навантаження на економіку України у 2008 році


.

Податкова система і податне регулювання економіки

Тема 11


Фінансові інструменти забезпечення функціонування...
пріоритетного спрямування зовнішніх запозичень на проведення структурних перетворень і модернізацію економіки. Скорочення витрат на обслуговування державного боргу є важливим резервом удосконалення політики державних видатків та на цій основі по­силення регулюючого потенціалу бюджетної політики.


Італія 43,3
Норвегія 43,4
Іспанія 37,2
Швеція 48,2
Швейцарія 29,7
Великобританія 36,6
США 28,3


Для здійснення державою своїх видатків, спрямованих у тому числі й на виконання регулюючих функцій, у відповідних бю­джетах зосереджуються певні державні доходи, об'єднані у цен­тралізовані фінансові ресурси. Цілі бюджетної політики у сфері державних доходів пов'язані насамперед із ефективністю по­даткового регулювання, зважаючи, що їх основним джерелом виступають податкові надходження (табл. 11.3).

Таблиця 11.3.

Показник Сума
Податкові надходження зведеного бюджету, млн грн 227164,80
ВВП номінальний, млн грн.
Податкове навантаження (податкові надходжен­ня разом із відрахуваннями до цільових позабю­джетних фондів у % до ВВП), % 35,88
Податкове навантаження у % до ВВП:
Австрія 41,9
Данія 48,9
Фінляндія
Німеччина 36,2

Джерело: Ткаченко Т. Порівняльний аналіз податкового навантаження в еко­номіці України та в країнах з розвинутою економікою//Формування ринкової економіки в Україні.-2009-Вип. 19.-С. 460-464.

Податки - це обов'язковий платіж, який надходить до дер­жавного бюджету у визначених законодавством розмірах та встановлені строки. За своїм економічним змістом податок - це інструмент державного перерозподілу доходів і фінансових ре­сурсів. Держава забирає частину поточного чи накопиченого доходу в одних осіб та шляхом бюджетних видатків передає його іншим. Однак, податки мають і свій власний регулятивний по­тенціал. Шляхом визначення тих чи інших об'єктів оподаткуван­ня, встановлення та диференціації податкових ставок, введення податкових пільг, звільнення від оподаткування здійснюється податкове регулювання. Змінюючи в той чи інший бік податкове навантаження, держава може прискорювати чи вповільнювати економічні процеси.

Формування та реалізація податкової політики завжди були одним із основних засобів регулювання державою соціально-економічної сфери. В різні періоди змінювалися цілі та завдання податкового регулювання, проте функції податкової системи (фіскальна і регулююча) та її значення залишалися незмінними. Податки існують як у країнах з централізовано-керованою еко­номікою, так і в країнах з ринковою економікою, хоча види по­датків, рівень податкових ставок, частка податкових вилучень, механізми адміністрування податків у кожному конкретному випадку суттєво відрізнялися. Це визначає й особливості по­даткового регулювання.Таким чином, податкове регулювання полягає в перероз­поділі державними органами доходів та фінансових ресурсів


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Податкове навантаження на економіку України у 2008 році

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ
  • Возникновение городов — центров ремесла и торговли.
  • Воздействие туристской деятельности на экологию заповедных зон
  • Возникновение ислама. Арабские завоевания
  • Возникновение рабовладельческого общества.
  • ОБРУШЕНИЯ
  • Общая характеристика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности
  • Возникновение стиля, (значение личности аббата Сугерия).