Облік списання запасів з балансу у зв’язку з їх розкраданням або псуванням Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Облік списання припасів з балансу у зв’язку з їх розкраданням або псуванням


.

Читать реферат для студентов

Облік списання запасів з балансу у зв’язку з невідповідністю критеріям активу

Згідно з визначенням активів, яке міститься в П(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, до них відносяться ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих подій, і використання яких, як очікується приведе до одержання економічних вигод у майбутньому. При цьому П(с)БО 2, активи відображаються в Балансі за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена і очікується одержання в майбутньому економічних вигод від їх використання. Витрати на придбання і створення активу, які не можуть бути відображені в Балансі у зв’язку з невідповідністю до вищенаведених вимог, включаються до складу періоду у Звіті про фінансові результати.

Таким чином, списання активу з балансу з відображенням його у складі витрат у Звіті про фінансові результати може здійснюватись у випадку неможливості одержання у подальшому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

В обліку ці операції можна відобразити таким чином:

ПРИКЛАД. Підприємство в майбутньому не планує займатись ремонтом автомобілів. При цьому на кінець звітного періоду, в якому було прийнято рішення , у підприємства значиться залишок на суму 900 грн. запасних частин, які неможливо реалізувати в силу певних обставин. Підприємство списує ці матеріали на витрати звітного періоду у зв’язку з неможливістю одержання економічних вигод у майбутньому.

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
1. Списано на витрати вартість запасних частин
2. Списано суму раніше відображеного податкового кредиту
3. Відображено у складі фінансових результатів вартість списаних запасних частин
4. Відображено у складі фінансових результатів суму списаного податкового кредиту щодо ПДВ

Під час проведення інвентаризації на підприємстві може бути виявлена нестача виробничих запасів. У випадку , коли винна особа не встановлена і сума нестачі не перевищує суми нормативних витрат, то ця сума списується так. Сума виявленої нестачі відображається по дебету рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Після цього її слід списати або на витрати виробництва (рахунок 23), або на собівартість реалізованої продукції (90). Якщо сума постійних витрат в поточному періоді, при нормальній потужності підприємства, вища від суми постійних витрат, що була у попередньому звітному періоді, то нерозподілена сума нестачі списується з кредиту 91 рахунку в дебет 90. В іншому випадку (сума постійних витрат у поточному періоді не перевищує суму яка була у попередньому звітному періоді) сума нестачі розподіляється між видами запасів, щодо яких існує нестача, і списується з кредиту 91 рахунку в дебет 23 рахунку.Коли виявлена нестача перевищує встановлені на підприємстві норми допустимих втрат і винна особа не встановлена, то суму нестачі слід відобразити в інших операційних витратах (рахунок 945). Одночасно ця сума зазначається на позабалансовому 072 рахунку. При виявленні винної особи слід відобразити суму недоїмки по дебету 375 рахунку “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”, одночасно списуючи цю суму з позабалансового рахунку.

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Списання недостачі запасів в межах норми
1. Списано облікову вартість запасів, яких не вистачає
Списання податкового кредиту
Списання недостачі запасів понад норми
1. Списано облікову вартість запасів, яких не вистачає
Віднесено на витрати звітного періоду суму податкового кредиту запасів, яких не вистачає
2. Списана недостача на фінансовий результат
3. Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі -
4. Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування шкоди
5. Списано із за балансового обліку суму нестачі -
6. Відображено утримання суми відшкодування шкоди із заробітної плати винної особи
7. Відображено суму, що підлягає перерахування до бюджету
8. Сплачено суму ПДВ до бюджету
9. Відображено дохід від раніше списаних активів на фінансовий результат

Позабалансовий рахунок 072 “Невідшкодовані нестачі та втрати” використовується для контролю за станом нестач та втрат.

Примітка: У Греції приблизно в 620р. до н.е. державна влада вимагала від громадян складання інвентарю їх майна. Не дивлячись на те, що інвентаризації в ті часи надавалося важливе значення, в господарському обліку вона виступала засобом перевірки звіту матеріально-відповідальної особи за певний господарський період [5].


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Облік списання запасів з балансу у зв’язку з їх розкраданням або псуванням

5 stars - based on 220 reviews 5
  • "owner_id" = "-21196992"; 3 страница
  • "A whisperjewel summoned him to Worlorn, and a love he thought he'd lost. But Worlorn isn't the world Dirk t'Larien imagined, and Gwen Delvano is no longer the woman he once knew. She is bound 20 страница
  • СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
  • "owner_id" = "-21196992"; 9 страница
  • "owner_id" = "-21196992"; 6 страница
  • Катаболизм аминокислот
  • Катетеризация лучевой артерии.
  • "A whisperjewel summoned him to Worlorn, and a love he thought he'd lost. But Worlorn isn't the world Dirk t'Larien imagined, and Gwen Delvano is no longer the woman he once knew. She is bound 6 страница