Програмування національної економіки - розроблення комп­лексних програм розвитку національної економіки. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Програмування національної економіки - розроблення комп­лексних програм розвитку національної економіки.


.

Читать реферат для студентов

Програмно-цільовий метод планування передбачає:

• визначення проблеми та формулювання цілей;

• розроблення й реалізацію програми, спрямованої на досягнен­
ня цілей;

• систематичний контроль за якістю та результатами робіт, пе­
редбачених програмою;

• коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей.
Застосування програмно-цільового методу зумовлено багатьма

факторами, а саме: наявністю незадоволеного попиту на продукцію (роботи, послуги); надмірними витратами ресурсів і, як наслідок, ви­никненням негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); потребою в глибоких структурних перетвореннях; реакцією на політичний тиск або підприємницьку ініціативу й ін.

Програмно-цільовий метод планування реалізується через дер­жавні цільові програми (ДЦП) - документи, в яких міститься ви­значений відповідно ресурсам, виконавцям і строкам здійснення комплекс заходів, спрямованих на досягнення певних цілей. Такі цілі мають бути обумовлені стратегією соціально-економічної по­літики держави, наявністю конкретних задач або кількох суміжних соціально-економічних проблем.


Національна економіка

Класифікація ДЦПздійснюється за рівнем, складом, сферою впливу та реалізації; характером і специфікою проблем і цілей, а та­кож за термінами їх виконання.

За рівнем, складом, сферою впливу та реалізації виділяють такі програми: міждержавні, державні, міжгалузеві, галузеві, міжрегіо­нальні, регіональні, локальні. За характером і специфікою проблем і цілей - програми соціально-економічні, виробничі, науково-технічні, екологічні, інституціональні, регіональні та ін.

Соціально-економічні програми спрямовані на вирішення про­блем розвитку та вдосконалення способу життя, підвищення мате­ріального й культурного рівня населення, поліпшення виробничих і соціальних умов праці й відпочинку, зростання масштабів та ефек­тивності функціонування суспільного сектора тощо.

Виробничі програми орієнтовані на збільшення виробництв певних видів продукції (робіт, послуг), розвиток прогресивних ви­робництв, підвищення якісних характеристик продукції, зростання ефективності використання ресурсів.

Науково-технічні програми націлені на розвиток наукових дослі­джень, вирішення проблем розроблення та впровадження в практику новітніх техніки і технологій.

Екологічні програми спрямовані на ресурсозбереження, здійснен­ня природоохоронних і природоперетворювальних проектів.

Інституційні програми орієнтовані на вдосконалення організа­ції управління господарськими системами, трансформацію відносин власності.

Регіональні програми націлені на господарське освоєння нових районів, перетворення структури економіки сформованих соціально-економічних комплексів в регіонах.За термінами виконання програми поділяють на довгострокові (розраховані на 5-10 років), середньострокові (1-5 років) і корот­кострокові (до одного року). Ця класифікація зумовлена цілями, на досягнення яких спрямовано програму. Довгострокові програми, як правило, спрямовано на досягнення стратегічних цілей. Досягнення стратегічної мети - тривалий процес, пов'язаний із суттєвими струк­турними зрушеннями в економіці, які через її інерційність не можна здійснити в короткі терміни. За допомогою середньострокових про­грам виконують тактичні завдання. Короткострокові програми при­значено для вирішення поточних проблем (оперативних цілей).


Програмування та прогнозування національної економіки____

Програмування як спосіб вирішення економічних проблем засто­совується в річних планах організаційної структури економіки.

Найважливіші програми розв'язання загальнодержавних і за­гальносуспільних проблем, які формуються на основі стратегічних цілей держави, одержали статус національних програм. В Україні національні ДЦП розробляються й реалізуються згідно з постанова­ми Верховної Ради України, указами Президента України, розпоря­дженнями Кабінету Міністрів України.

В Україні розроблено такі державні програми: «Освіта», щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, соціального захисту населення, боротьби з бідністю, урядові програми Кабінету Міністрів: «Україна 2010», «Назустріч людям», «Антикризова програма».


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Програмування національної економіки - розроблення комп­лексних програм розвитку національної економіки.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Техническое предложение
  • Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами.
  • Технологии автоматизации операционных задач
  • Технология внутриклассной индивидуализированной самостоятельной работы учащихся
  • Государственное управление Египта в период Нового царства. Армия и военное дело.
  • Технологии психосоциальной работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.
  • Технологии проведения опроса, типы вопросов
  • Технологические способы повышения долговечности зубьев зубчатых колес