РОЗРАХУНОК ТЕХНІЧНИХ НОРМАТИВІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

РОЗРАХУНОК ТЕХНІЧНИХ НОРМАТИВІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ


.

Читать реферат для студентов

2.1 Визначення категорії дороги і розрахункової швидкості

В залежності від свого народногосподарського та адміністративного значення дороги розподіляються на дороги державного та місцевого значення, державні - на магістральні та регіональні; місцеві - на територіальні та районні. Технічна класифікація автомобільних доріг наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Технічна класифікація автомобільних доріг

у авт/добу

Категорія дороги Розрахункова інтенсивність руху
транспортних одиниць приведена до легкового автомобіля
Іа понад 10000 понад 14000
Іб понад 10000 понад 14000
ІІ від 3000 до 10000 від 5000 до 14000
ІІІ від 1500 до 3000 від: 2500 до 5000
IV від 150 до 1500 від 300 до 2500
V до 150 до 300
Примітка 1. Розрахункова інтенсивність руху в транспортних одиницях приймається, коли кількість легкових автомобілів становить менше 30% загального транспортного потоку.

Розрахункові швидкості руху для проектування елементів плану, (поздовжнього та поперечного профілів, а також інших елементів, які залежать від швидкості руху, слід приймати за даними табл. 2.2.

Таблиця 2.2 Розрахункові швидкості руху для доріг різних категорій

Кате-горія дороги Розрахункова швидкість, км/год рахункова швидкість, км/год
Основна Допустима на складних ділянках місцевості
пересіченої гірської
Іа
Продовження табл.2.2
Іб
ІІ
ІІІ
IV 90(80)
V 90(60)

2.2. Розрахунок мінімального радіуса кривої в плані. Мінімальний радіус кривої в плані :

(2.1)

де V - розрахункова швидкість руху автомобіля для даної категорії дороги, м/с; g = 9,81 м/с2 - прискорення вільного падіння;

μ- коефіцієнт поперечної сили (табл. 2.3); іn- поперечний похил віражу (табл. 2.4, 2.5); знак "+" приймають при влаштуванні віражу.

Таблиця 2.3

Значення коефіцієнта поперечної сили

Вимоги Гранично допустимі значення коефіцієнту поперечної сили залежно від стану покриття
Сухе, φ = 0,6 Мокре, φ = 0,3 Ожеледиця, φ=0,2
Стійкість проти пе-рекидання 0,60 0,60 0,60
Стійкість проти за-носу 0,35 0,2 0,12
Забезпечення зруч-ності поїздки 0,15 0,15 0,15
Економічність екс-плуатації автомобіля 0,10 0,10 0,10

Таблиця 2.4 Поперечний похил проїзної частини при двоскатномупоперечному профілі залежно від виду дорожнього покриття
Вид дорожнього покриття Поперечний похил, %о
Цементно - та асфальтобетонні 15-20
Брущаті, мозаїкові та клінкерні, бруківка 20-25
Із щебеневих, гравійних та інших матеріалів, оброблених органічними в'яжучими матеріалами 20-25
Бруківки з колотого та брукового каменю, грунтові, укріплене місцевими матеріалами 30-40

Таблиця 2.5

Поперечний похил проїзної частини на віражі, %о
Радіус кривих в плані, м Поперечний похил
основний (найпоширеніший) у районах із частини ожеледи-цями
на дорогах категорій І-V на під'їзних доро-гах до промисло-вих підприємств
Від 3000 до 1000 для доріг категорії І 20-30 - 20-30
Від 2000 до 1000 для доріг категорій П-V 20-30 - 20-30
Від 1000 до 8000 30- 40 - 30-40
Від 800 до 700 30-40 - 30-40
Від 700 до 650 40-50
Від 650 до 600 50-60
Від 600 до 500 20-30
Від 500 до 450 30-40
Від 450 до 400 40-60
Від 400 до і менше

Примітка: Менші значення поперечних похилів на віражах відповідають більшим радіусам кривих, а більші - меншим.

При двоскатному поперечному профілі поперечні похили слід приймати на 10-30%о більшими від поперечних похилів проїзної частини. Залежно від кліматичних умов і типу укріплення узбіч допускаються такі поперечні похили: при укріпленні з використанням в'яжучих матеріалів - 30-40%о; при укріпленні гравієм, щебенем, шлаком або замощені кам'яними матеріалами та бетонними плитками - 40-60%о; при укріпленні дернуванням або засіванням трав - 50-60%о.

Для районів із недовгим періодом снігового покриву та відсутністю ожеледиць для узбіч, укріплених дернуванням, допускається похил 50-80%о.

2.3. Визначення найбільшого поздовжнього похилу

Найбільший поздовжній похил визначається з умови подолання розрахунковим автомобілем підйому, %о:

i = D – fo (2.2)

де D - динамічний фактор, тобто вільне тягове зусилля на ободі ведучих коліс розрахункового автомобіля; f - коефіцієнт опору коченню автомобіля (табл. 2.6),

Таблиця 2.6

Значення коефіцієнта опору коченню fo

Поверхня кочення
Цементно - та асфальтобетонне покриття в стані: Доброму Задовільному 0,014...0,018 0,018...0,022
Рівне щебеневе або гравійне покриття, оброблене органічними в'яжучими матеріалами 0,080... 0,025
Те саме без обробки, з невеликими вибоїнами 0,030...0,040
Мостова брущата 0,035...0,045
Грунт: щільний, рівний, сухий нерівний і брудний 0,030.-0,060 0,050…0,100
Сніг укатаний 0.025..0,030
Лід 0,018...0,020
Пісок: сухий вологий 0,150...0,300 0,080...0,100

Значення fо залишиться сталими при швидкості руху до V = 60 км/год. Збільшення швидкості руху автомобіля понад 60 км/год приводить до збільшення коефіцієнта опору коченню, який з цьому разі можна визначити за емпіричною формулою:

fV = fo ( 1 + 4,5 · 10-5 V 2 ) (2.3)

де fV ,fo - коефіцієнт опору коченню відповідно при V > 60 км/год і V < 60 км/год.

Динамічний фактор D для даного автомобіля - величина змінна, яка залежить від швидкості руху та передачі; її визначають за графіком динамічних характеристик (рис. 2.1)або згідно з [2; 3]. Від абсциси, яка відповідає заданій швидкості V, піднімають перпендикуляр до перетину з кривою даної передачі на динамічній характеристиці. Ордината цієї точки і є значенням динамічного фактора D.


а)

Рис.2.1 Графіки динамічних характеристик автомобілів: а- ГАЗ М-24, б- ВАЗ-2101, в- ГАЗ-51А, г- МАЗ-500, д- ЛАЗ-669А.

б)


в)

Рис.2.1 Продовження


г)


д)

Рис.2.1. Закінчення


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал РОЗРАХУНОК ТЕХНІЧНИХ НОРМАТИВІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
  • Вл. И. Немировичу-Данченко
  • Вильгельм, с тобой всё хорошо? — раздался за дверью мужской голос. — Марк ранен. Удар неглубокий, но мы не можем остановить кровь.
  • ВИРТУАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
  • ВиТ-тренинг. Статьи Дориана Ятса.
  • Виктор Лихачев. Кто услышит коноплянку?
  • Переменная циклическая нагрузка
  • o Капланавічы 4 страница