Бекітілмеген тау-кен қазбаларындағы ашылған таужыныстарының орнықтылығын болжау және бағалау. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Бекітілмеген тау-кен қазбаларындағы ашылған таужыныстарының орнықтылығын болжау және бағалау.


.

Читать реферат для студентов

Тау-кен қазбаларындағы ашылған кеңістіктегі таужыныстарының орнықтылығы, әдетте, таужыныстарының бекемдігі мен оларда туындаған кернеулердің шамаларын салыстыру арқылы бағаланады.

Көпшілік жағдайларда қазбаның ашылған кеңістігіндегі таужыныстары мына шартта орнықты:

(42)

мұнда: бекітілмеген қазбаның жиектері (контуры) бойынша түсетін

негізгі кернеулер;

қазба маңайындағы сілемдегі таужыныстарының қысымға (бүйірлерінде) немесе созылуға (қазба төбесінде немесе табанында) беріктігі.

Бекітілмеген жазық және көлбеу тау-кен қазбаларындағы ашылған кеңістіктегі таужыныстары мына шарттарда орнықты болады:

Қазбаның төбесінде және табанында:

(43)

Қазбаның бүйірлерінде:

(44)

мұнда: қазбадан жоғары жатқан таужыныстарының орташа көлемдік салмағы, мн/м3;

қазбаның есептік орналасу тереңдігі, м;

қазбаның төбесі мен табанындағы таужыныстарындағы кернеулердің таралу (деконцентрации) коэффициенті;

қазбаның бүйір қабырғаларындарындағы таужыныстарында кернеулердің шоғырлану (концентрации) коэффициенті;

және - таужыныстары үлгілерінің созылуға және сығылуға беріктігінің орташа мәндері, МПа;

қазба маңайындағы сілемдегі таужыныстарының құрылымдық әлсіреу коэффициенті (2.2-кесте)

ұзақ мерзімдік бекемдік коэффициенті; яғни таужыныстарының ұзақ мерзім аралығында түскен жүктемелердің әсерінен беріктігін төмендетуін ескеретін коэффициент;

таужыныстарының беріктігінің сулану әсерінен азаюын ескеретін коэффициент.

мен коэффициентерінің көлдең қимасының пішіндері әртүрлі тау-кен қазбалары үшін болжамды шамалары 2.3-кестеде келтірілген.

Ұзақ мерзімдік бекемдік коэффициентінің шамалары зертханалық жолмен анықталады: бекем және өте бекем таужыныстары үшін бекемдігі орташа таужыныстары үшін

Таужыныстарының тік қазбаларда ашылған кеңістіктегі орнықтылығы мына шарт орындалған жағдайда туындайды:

(45)

мұнда: бұзылмаған сілемдегі таужыныстардағы бүйірлік кернеулер коэффициенті

(46)

мұнда: Пуассон коэффициенті;

2.3 – кесте

Көлденең қималарының пішіндері әртүрлі қазбалар үшін мен коэффициентерінің болжамды жуықталған шамалары

Қазба қимасының пішіні Қазба енінің биіктігіне қатынасы К1 К2
Дөңгелек 1:1 0,25 2,0
Квадрат 1:1 0,44 1,3
Күмбезді тік бүйірлі 1:1 3:2 0,35 0,32 2,0 3,0
Тік бұрышты және трапеция тәрізді 1:1 2:1 0,64 0,60 2,8 3,2
Аркалы тік бүйірлі 1:1 1,5:1 0,38 0,32 2,0 2,5
Аркалы бүйірлері көлбеу 1:1 1,5:1 0,32 0,28 1,8 2,0
Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Бекітілмеген тау-кен қазбаларындағы ашылған таужыныстарының орнықтылығын болжау және бағалау.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка.
  • Венерианский комплекс
  • Векторы и операции над ними.
  • Ведение в анализ
  • Введение. Во сне мы обладаем большей властью над людьми, предметами и обстоятельствами, чем в бодрствующей жизни
  • Вера Эйнштейна
  • Ввод / вывод информации в RadExPro Plus
  • В- кровопотеря