Обґрунтування витрат на оплату праці Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Обґрунтування витрат на оплату праці


.

Читать реферат для студентов

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної пла­ти всім працівникам підприємства за певний період часу. Ці витра­ти відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг.

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різ­ні методи, основними з яких є нормативний і прямих розрахунків.

Застосування методу прямих розрахунків передбачає викорис­тання планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий період. Середня заробітна плата планується з урахуван­ням тенденцій її підвищення, передбачуваних державою, та еконо­мічних можливостей самого підприємства в плановому періоді.

На основі планової чисельності персоналу та динаміки серед­ньої заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (фзп) за формулою

ФЗП = Чоб хЗП (8.29)

де Ч об - середньооблікова планова чисельність працівників підприємства;

ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника підприємства в плановому періоді.

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат на оплату праці у відсотках до об­сягу наданих (реалізованих) послуг.

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають необхідність застосування двох підходів до викорис­тання нормативного методу планування фонду заробітної плати цих підприємств.

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (по­слуг). Тому в розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп) можна використовувати формулу

Vр х Nфзп

ФЗПоп = ----------------- (8.30)

100%

де Vр - планова сума виручки від реалізації турпродукту (пос­луг);

Nфзп - норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від реалізації.

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у від­сотках до доходу туроператора на плановий період можна викорис­товувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПпл

Nопфзп = -------- х ----------------- (8.31)

Vбр 100 + ΔППпл

де ФЗП6, Vбр - відповідно фонд заробітної плати і виручка від реалізації турпродукту (послуг) базисного (звіт­ного) періоду;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому періоді, %.

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий період слід використовувати формулу

ФЗПб 100 + ΔФЗПпл

Nагфзп = -------- х ----------------- (8.32)

АВб 100 + ΔППпл

де Nагфзп - норматив фонду заробітної плати в доході тур­агента, %;

ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентсь­ка винагорода у базисному періоді;

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати турагента в пла­новому періоді, %;

ΔППпл - приріст продуктивності праці турагента в плано­вому періоді, %.

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до агентського збору можна використовувати при плануванні фон­ду заробітної плати тур агента:

АВпл х Nагфзп

ФЗПаг = ----------------- (8.33)

100

де ФЗПаг - планова сума фонду заробітної плати турагента;

АВпл - планова сума агентської винагороди за просуван­ня і реалізацію турпродукту.

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на оплату праці, а й внески на соціальні заходи.Контрольні запитання та завдання

1. Яку роль відіграють трудові ресурси в діяльності підприємств туристичного бізнесу?

2. Чим відрізняється поняття «трудові ресурси» від «кадрового по­тенціалу» підприємства?

3. Перелічіть і розкрийте сутність показників оцінки кадрового за­безпечення підприємств.

4. Охарактеризуйте показники руху (обороту) трудових ресурсів підприємства за певний період часу.

5. Що характеризує середньооблікова чисельність штатних праців­ників і як вона розраховується?

6. Якими показниками вимірюється інтенсивність обороту (зміни) кадрового складу підприємства?

7. Як визначається фонд робочого часу працівників?

8. Розкрийте сутність показників ефективності використання тру­дових ресурсів підприємств туристичного бізнесу.

9. Що є основою мотивації праці?

10. Визначте місце та роль мотивації праці в організації заробітної плати.

11. Які види стимулів є найбільш ефективними в управлінні трудо­вими ресурсами?

12. Виділіть ті форми мотивації праці, які підвищують віддачу тру­дових ресурсів.

13. На яких вимогах грунтується мотивація праці?

14. Що необхідно здійснювати для підтримки мотивації праці?

15. Охарактеризуйте заробітну плату, яка є головним мотивом до праці.

16. Яка роль заробітної плати у формуванні трудового колективу і у відтворенні робочої сили?

17. Які елементи утворюють тарифну систему оплати праці? Роз­крийте їхню сутність.

18. У чому полягають відмінності між погодинною та відрядною формами оплати праці?

19. Охарактеризуйте системи відрядної форми оплати праці.

20. Як регулюється оплата праці в туристичному бізнесі України?

21. Які гарантії передбачаються Генеральною тарифною угодою в Україні?

22. Що охоплює колективний договір між підприємцем і наймани­ми працівниками? Яка його юридична сила?

23. Що виступає підґрунтям планування чисельності працівників в туристичному бізнесі?

24. За якими етапами плануються трудові ресурси підприємств?

25. Поясніть роль визначення явочної чисельності при плануванні трудових ресурсів підприємств.

26. Чим відрізняється номінальна кількість робочих днів від планової?

27. Які методи планування витрат на оплату праці доцільно застосовувати в туристичному бізнесі?

28. Чим відрізняється планування витрат на оплату праці тур-операторів і турагентів?

29. Чи варто застосовувати метод оплати праці, побудований на участі працівників у доходах туристичних підприємств? Докажіть свою версію.

Рекомендована література

1. Власова Н.О. Економіка ресторанного господарства : Навчальний посібник./ Н.О. Власова, Н.С. Краснокутська. – Х. : Світ книг, 2013 с. 202-242.

2. Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: Навчальний посібник / Городня Т.А., Щербак А.Ф. – К. : Кондор видавництво, 2012, с.108--123.

3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навч. посібник./ Л.П. Дядечко. –К. : Цент учбової літератури, 2007, с.133-155.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Обґрунтування витрат на оплату праці

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Глоссарий и прочая информация о мире 16 страница
  • Медитационные техники мастера Ошо 6 страница
  • Диаграммы вариантов использования
  • Глоссарий и прочая информация о мире 5 страница
  • Герой книги — Артем Тарасов — случайно попадает на фирму, занимающуюся программированием виртуальных игр. Артем сам становится главным действующим лицом одной из них. Сначала необыкновенные 9 страница
  • Герой книги — Артем Тарасов — случайно попадает на фирму, занимающуюся программированием виртуальных игр. Артем сам становится главным действующим лицом одной из них. Сначала необыкновенные 7 страница
  • Медитационные техники мастера Ошо 3 страница
  • Міністерство охорони здоров’я України