Загальна методика складання бібліографічних посібників. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Загальна методика складання бібліографічних посібників.


.

Будь-який бібліографічний посібник, складений бібліотекою, мусить враховувати інтереси читачів конкретної місцевої бібліотеки.

Безпосередня робота над посібником починається з ви­вчення теми. Для цього бібліограф-складач знайомиться з основними публікаціями з теми, зокрема з оглядовими статтями в енциклопедіях, з перед­мовами до відповідних наукових робіт, консультується з фахівцями. Всебічне вивчення теми забезпечує глибоке роз­криття її змісту, правильний добір літератури.

Вивчаючи тему, складач прий­має певні методичні рішення, які, бу­дучи зведені воєдино й оформлені письмово, становлять робочу програмуабо проспект посібника.

Крім характеристики теми в програмі зазначаються:

а) читацько-цільове призначення посібника;

б) тип посібника (рекомендаційний список, план читання, книжкова заклад­ка тощо);

в) схема (основні розділи) бібліографічного тексту;

г) вид бібліографічної характеристики;

д) принци­пи і критерії добору літератури;

е) зміст і характер методичних порад;

є) перелік бібліографічних і літературних джерел, які підлягають обстеженню.

Всі пункти програми мусить бути добре продуманими, обґрунтованими й узго­дженими між собою.

Особлива увага звертається на принципи і критерії до­бору літератури. Адже одну й ту ж тему можна розробити по-різному — в одному чи в кількох аспектах, використовуючи (або, навпаки, залишаючи без уваги) літературу з суміжних галузей знань; видання останніх років чи за значно більший хроно­логічний період, одномовну чи літературу, надруковану кількома мовами, лише оригінальну літературу чи оригінальну й перекладну. Тому в проспекті чітко формулюються принципи добору літератури за змістом, хроноло­гічними, територіальними, мовними межами та за характе­ром видань.

Відомо, в ряді випадків проспект конкретного посібни­ка може бути менш деталізованим. Можуть мінятися окре­мі положення, пункти програми. Проте це не заперечує його необхідність і значення навіть тоді, коли йдеться про складання рекомендаційного списку з 15—20 назв.

Наступним етапом роботи над посібником є виявлення і добір літератури.

Проглядаючи бібліографічні й літературні джерела у заздалегідь визначеній послідовності (вона зазначена в проспекті), бібліограф переносить па картки описи тих книг і статей, які своїм змістом відповідають вимогам і темі проспекту. При цьому бібліографічного матеріалу має бути набагато більше, ніж потрібно для посіб­ника, при безпосередньому знайомстві з літературою пев­на частина матеріалу відсіюється.

Видання, яких нема в фондах ЦБС, до посібників, призначених для внутрішньо системного використання, як правило, не включаються, за винятком тих, без яких тема посібника залишилася б як слід не розкритою. Картки попереднього добору розставляють­ся в робочій картотеці за основними розділами посібни­ка, а всередині розділів — за алфавітом авторів і назв творів.

Відібрана література обов'язково перечитується скла­дачем. Це потрібно насамперед для того, щоб забезпечи­ти високу якість посібника, відібрати кращі кни­ги. По-друге, в процесі читання бібліограф добирає мате­ріал для анотацій, методичних порад тощо. Цей матеріал у вигляді нотаток, цитат із книг та рецензій фіксується назвороті карток з бібліографічними описами або на до­даткових картках і зберігається в робочій картотеці.

Питання для самоконтролю:

1. Які особливості класифікації бібліографічних посібників?

2. Який зміст понять “вид”, “жанр”, “форма”, “тип” бібліографічного посібника?3. Які завдання має класифікація бібліографічних посібників?

4. Назвіть види бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

5. Які ознаки відображуваних документів враховуються у класифікації бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку?

6. Яким чином поділяються посібники за особливостями методів бібліографування, що застосовувалися при складанні бібліографічного посібника?

7. Назвіть жанри бібліографічних посібників та дайте їх визначення.

Теми рефератів:

1. “Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням. ”

2. “ Зовнішні форми бібліографічних посібників. ”

3. “Жанри бібліографічних посібників. ”

Практичне завдання 7.

Мета: Дати загальну уяву про систему класифікації бібліографічних посібників.

Питання:

1. Визначити основні завдання класифікації бібліографічних посібників.

2. Зробити таблицю класифікації бібліографічних посібників за їх внутрішньою формою: Бібліографічне повідомлення, бібліографічний огляд, бібліографічний список, бібліографічний покажчик, бібліографічна бесіда, бібліографічний бюлетень, бібліографічний журнал, бібліографічний відділ у періодичному виданні.

3. Створити один з видів бібліографічних посібників за їх жанровою характеристикою (на вибір студента).

4. Охарактеризувати види бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

5. Охарактеризувати види бібліографічних посібників за особливостями об’єкта обліку.

6. Охарактеризувати види бібліографічних посібників за особливостями методів бібліографування, що застосовувалися при складанні бібліографічного посібника.

1. Буран В. Я., Довгопола О. П., Пупченко В. В. Бібліографія: загальний курс. – К.: Вища школа, 1984. – 214 с.

2. Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики. - К., 1998. – 112 с.

3. Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків // Вісник Книжкової палати: Науково-практичний журнал: Щомісячник. –К. - 2003. - №9 (86)

4. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвідомчої наукової конференції, 12-14 квіт. 1994 р., м. Київ /Національна парламентська бібліотека України. -К., 1995. -150 с.

5. Справочник библиографа /Редкол.: В. А. Минкина, А. Н. Ванив, А. В. Соколов, Г. В. Михеєва, А. А. Джиго. – Спб., 2002. – 512 с. – (Серия “Библиотека”).

6. Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика: Навч. посібник. – Рівне: РДГУ, 2000. – 205 с.

7. Швецова - Водка Г. М. Загальне бібліографознавство: Основи теорії
бібліографії. -Рівне, 1995. – 183 с.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Загальна методика складання бібліографічних посібників.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Дуплет на резке
  • ID3 s8TCON(13)TIT2ЌяюI Will Allways Love You (Whitney Houston Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1!яю 5 > @ 3 8 9 ! C E 0 = > 2 TYER 14 страница
  • Н.п.имеет двусторонний, предоставительно-обязывающий характер
  • ID3 rTCON(13)TIT2ЃяюHow You Get the Girl (Taylor Swift Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1­яюMahkenna TysonTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 150 страница
  • ID3 s8TCON(13)TIT2ЌяюI Will Allways Love You (Whitney Houston Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1!яю 5 > @ 3 8 9 ! C E 0 = > 2 TYER 15 страница
  • ID3 s8TCON(13)TIT2ЌяюI Will Allways Love You (Whitney Houston Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1!яю 5 > @ 3 8 9 ! C E 0 = > 2 TYER 142 страница
  • ID3 s8TCON(13)TIT2ЌяюI Will Allways Love You (Whitney Houston Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1!яю 5 > @ 3 8 9 ! C E 0 = > 2 TYER 140 страница
  • ID3 s8TCON(13)TIT2ЌяюI Will Allways Love You (Whitney Houston Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1!яю 5 > @ 3 8 9 ! C E 0 = > 2 TYER 151 страница