Загальне поняття про основні процеси бібліографічної діяльності Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Загальне поняття про основні процеси бібліографічної діяльності


.

Читать реферат для студентов

Бібліографічна діяльність - це область діяльності по задоволенню потреб в бібліографічній інформації.

Зміст бібліографічної діяльності складають різні процеси і операції по підготовці (виробництву) бібліографічної інформації (БІ) і доведенню її до споживачів відповідно до їх запитів. Процеси підготовки БІ - бібліографічне виявлення, бібліографічний пошук, бібліографічна обробка, бібліографічний відбір, бібліографічне групування - прийнято позначати терміном “бібліографування”, а діяльність по доведенню інформації про документи до споживачів - терміном “бібліографічне обслуговування”. Останнє включає створення і використання довідково-пошукового апарату (ДПА), довідково-бібліографічне обслуговування (видачу довідок за разовими запитами споживачів інформації), бібліографічне інформування (систематичне забезпечення інформацією відповідно до постійно діючих запитів користувачів) і інформаційне (бібліографічне) навчання.

Всі процеси бібліографічної діяльності тісно взаємопов’язані і взаємозалежні. В даний час вони повинні базуватися на таких основоположних принципах, як одноразова обробка інформації, багаторазове і багатоцільове використання одержаних результатів, застосування автоматизованої технології.

5. 2. Загальні питання технології бібліографування

Об’єктами бібліографування можуть бути: документ в цілому, його складова частина або сукупність документів.

Процес виробництва бібліографічної інформації - це комплекс операцій і дій, які зливаються в єдиний технологічний і одночасно творчий процес, заснований на аналітико-синтетичній переробці (АСП) (перетворенні) документів в ході їх аналізу, витягу необхідної інформації і оцінки, узагальнення отриманих даних, а також на представленні інформації у вигляді, що відповідає запиту.

Кожний приватний (локальний) процес відрізняється своїми особливостями, застосуванням певних методів, кінцевими результатами.

Бібліографічний пошук - це інформаційний пошук, здійснюваний на підставі бібліографічних даних.

Різні види бібліографічного пошуку (адресний, тематичний, уточнюючий і ін.) базуються на знанні сучасних інформаційних ресурсів, у тому числі бібліографічних посібників, баз і банків даних і ведуться по науково обґрунтованій програмі. Загальна програма (алгоритм) бібліографічного пошуку - це своєрідний логічний ланцюжок дій, який забезпечує досягнення поставленої мети і отримання потрібного результату.

Бібліографічне виявлення - це виявлення документів як об’єктів бібліографування відповідно до намічених критеріїв. Бібліографічний відбір - це відбір документів з числа виявлених з метою їх подальшої бібліографічної обробки. Перш за все встановлюється відповідність відібраних документів призначенню, науковій цінності, повноті і об’єктивності, а також доступності БІ.

Бібліографічна обробка - це сукупність операцій по формуванню бібліографічного запису (БЗ) документа для представлення його в бібліотечних каталогах, бібліографічних покажчиках, списках, картотеках і т, д. Бібліографічна обробка включає складання описів, вибір першого елемента БЗ, формування заголовка, індексацію, анотування (або реферування), оформлення інших елементів БЗ. Головна задача цього процесу - підготувати початкові дані для складання БЗ документів. Все, що пов’язано з авторським призначенням, змістом, науковою і практичною цінністю і іншими особливостями документів, про які готується інформація, встановлюється в ході їх вивчення - читання, перегляду, ознайомлення з додатковими матеріалами (науковими роботами аналогічної тематики, критичними статтями, рецензіями і ін.) .Індексація включає бібліографічну систематизацію і предметизацію.

· Систематизація - це присвоєння даним або документам класифікаційних індексів відповідно до правил певної класифікаційної інформаційно-пошукової мови (ІПМ), яка представлена у вигляді універсальних або галузевих таблиць класифікації.

· Предметизація - це предметна індексація засобами мови предметних рубрик (в даному випадку ІПМ представлений у вигляді переліку предметних рубрик).

Бібліографічне групування - це впорядкування БЗ по схожості чи відмінності ознак документів. Головне завдання групування - упорядкувати, привести БЗ в чітку систему, щоб інформація про документи була цілеспрямованою і ефективною.

Всі процеси і операції бібліографування органічно взаємозв’язані, одні базуються на результатах інших, а ті, у свою чергу, є базою для наступних.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Загальне поняття про основні процеси бібліографічної діяльності

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Регулярные множества и выражения
  • Свойства алгоритмов
  • Разработка политики информационной безопасности
  • Разрешения NTFS в Windows 2000/XP
  • Реализация понятия последовательного процесса в операционных системах
  • Работа с окном Мой компьютер
  • Рекомендуемый порядок работы с разделом справки.
  • Изменение абзаца второго части третьей статьи 282.1