ПЕРЕДМОВА. Допущено головним управлінням освіти, науки та інформативно- аналітичного забезпечення МОЗ України як підручник для студен­тів вищих медичних закладів осві­ти Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

ПЕРЕДМОВА. Допущено головним управлінням освіти, науки та інформативно- аналітичного забезпечення МОЗ України як підручник для студен­тів вищих медичних закладів осві­ти


.

Читать реферат для студентов

МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ

О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт

Допущено головним управлінням освіти, науки та інформативно- аналітичного забезпечення МОЗ України як підручник для студен­тів вищих медичних закладів осві­ти І-ІІІ рівнів акредитації

Тернопіль "Укрмедкнига" 2001

ББК 54.5я723 К 45

УДК 617-083(075.3) Рецензенти:

- завідувач кафедри загальної хірургії з курсом нейрохірургії і транс- фузіології, д-р. мед. наук, проф. О.М. Ляпіс (Тернопільська держав­на медична академія ім. І.Я. Горбачевського);

- завідувач кафедри факультетської хірургії і сестринської справи, заслу­жений діяч науки і техніки України, д-р. мед. наук, проф. М.Д. Васи- люк (Івано-Франківська державна медична академія);

- завідувач відділення лікувальної справи, голова циклової комісії з хірургічних дисциплін, канд. мед. наук О.М. Худзик (Чортківський державний медичний коледж).

Авторський колектив:

Кіт О.М. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики, хірургії та сестринської справи;

Ковальчук О.Л. — кандидат медичних наук, асистент кафедри про­педевтики, хірургії та сестринської справи;

Пустовойт Г. Т. — кандидат медичних наук, доцент кафедри пропе­девтики, хірургії та сестринської справи.

Kim О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. К 45 Медсестринство в хірургії. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 494 с.

ISBN 966-7364-92-5

Підручник написаний викладачами-хірургами вперше створеної в Україні кафедри сест­ринської справи Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, які зай­маються проблемами загальної хірургії. У підручнику приділена велика увага розділам асеп­тики і антисептики, профілактиці внутрішньолікарняної інфекції, рановому процесу, трансфу- зіології, наданню невідкладної медичної допомоги, виконанню маніпуляцій та індивідуальному догляду за хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях.

У підручнику синтезовані кращі традиції хірургічної школи і матеріали сучасних до­сягнень науки. Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

I SB N 9 6 6 - 7 3 64-92 -5

ББК 54.5я723 УДК 617-083(075.3)

□ О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт, 2002


Останні досягнення медицини, зокрема хірургії, вимагають від ме­дичних працівників напруженої відповідальної роботи. Успіх лікування хірургічного захворювання, як і будь-якої операції, великою мірою зале­жить від роботи медичної сестри, вся увага якої повинна бути зосере­джена на конкретному хворому з особливостями перебігу його захво­рювання. Підручника з хірургії, у якому були б висвітлені загальні про­блеми, що виникають у хірургічного хворого, з яким має справу медична сестра при індивідуальному догляді за пацієнтами, немає. З огляду на це, сподіваємося, що наш підручник, основним змістом якого є знайом­ство студентів із загальними положеннями діяльності хірургічних стаціонарів, профілактикою госпітальної інфекції, найбільш пошире­ною хірургічною патологією, методикою надання невідкладної медич­ної допомоги, виконанням маніпуляцій та індивідуальним доглядом за хворими в спеціалізованих хірургічних відділеннях, допоможе медичним сестрам вирішувати питання в кожній конкретній ситуації.З вдячністю приймемо всі зауваження і пропозиції щодо викладу матеріалу та поліпшення навчальної програми і підручника з "Медсес- тринства в хірургії".

Висловлюємо щиру вдячність рецензентам: проф. М.О. Ляпісу, проф. М.Д. Василюку та к.м.н. О.М. Худзик за корисні поради і прак­тичні зауваження.

Автори


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал ПЕРЕДМОВА. Допущено головним управлінням освіти, науки та інформативно- аналітичного забезпечення МОЗ України як підручник для студен­тів вищих медичних закладів осві­ти

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Изобретение, которое потрясло мир
  • ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ, ПЕРЕВОДЕ, УВОЛЬНЕНИИ
  • Защитные меры безопасности 4 страница
  • Зондирование полостей сердца
  • Затухающие колебания.
  • И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
  • Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура.
  • Измените стиль оформления надписи.